Journal

Communications in Soil Science and Plant Analysis (ISSN: 00103624)
44
-
1-8
ตุลาคม 2012
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ธ.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015