Journal

สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL) (ISSN: 01250369)
44
2 (พิเศษ)
485-488
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013