Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 กุมภาพันธ์ 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมนสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่,4 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32 ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013