Conference

การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
ชาติ
11 - 13 พฤษภาคม 2011
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :อัตราปุ๋ยที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2011