Conference

The Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21)
นานาชาติ
18 - 22 มิถุนายน 2012
Kampala สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
-

Author

Output From Project

แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012