Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ชาติ
18 - 20 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร การใช้ประโยชน์ :นำเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย การให้แสง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011