Journal

มันสำปะหลังพันธ์ุใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”
AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL (ISSN: 01250369)
46
3
817-820
กันยายน 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์ มันสำปะหลัง เกษตรศำสตร์ 75,10 เม.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2016
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 75,10 เม.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2016