แนวโน้มผลงานของสมจิต

Journal

บทความของสมจิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exUrai Paosangtong, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 510-520
Publish Year National Journal 2
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 24-30
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "“มหัศจรรย์ไข่ไก่ .... คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม” วารสาร (1): 28-38", อาหาร , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 28-38

Conference

การนำเสนอบทความของสมจิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Publish Year International Conference 5
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of omelet", International Food Conference 2011 , 28 - 29 ตุลาคม 2011, สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, exSamchya Tathongsri, "Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability", The 12th Asian Congress of Nutrition , 14 - 18 พฤษภาคม 2015, โญโกฮาม่า ญี่ปุ่น
2014 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting", The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศูนย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี, 25 - 29 สิงหาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, exมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "Research and Development of powdered Healthy soup Products for the Elderly by using Gaba Rice and Cereals.", Burapha University international Conference 2012, 9 - 11 กรกฎาคม 2012, พัทยา จ.ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2014 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย สงขลา ประเทศไทย
2014 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "วิถีการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 ตุลาคม 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ผลของการเพาะงอกต่อสารอาหารและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013), 7 - 9 ตุลาคม 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2011 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2011
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=370048]