Conference

Article
ผลของการเพาะงอกต่อสารอาหารและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
Conference
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013)
Class
ชาติ
Date
7 - 9 ตุลาคม 2013
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-