Petty Patent

Article
กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
Proprietor
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
License ID
6397
Class
ชาติ
Grant Date
21 กรกฎาคม 2011
Related Link
-