แนวโน้มผลงานของอุไร

Journal

บทความของอุไร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year International Journal 4
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Production and Shelf-Life of Low Sucrose Lime Juice Papaya Jam", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 870-878
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materials", Maejo Int. J. Sci. Technol. , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 279-291
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนายกฤษณะ เต็มตระกูล, "Sunflower Meal Snack Production Using a Village Texturizer and its Shelf Life", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 900-908
Publish Year National Journal 3
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 24-30
2012 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 166-176
2011 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 47-61

Conference

การนำเสนอบทความของอุไร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year International Conference 9
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, "The Characteristics of Dried Bamboo Shoot with and without Ya-nang (Tiliacora triandra ) Leaves", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, โรวแรมเดอะอิมเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effect of repeated frying on the phyco-chemical of omelet", International Food Conference 2011 , 28 - 29 ตุลาคม 2011, สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "High-iron pre-cooked rice porridge with dried ferrous sulphate and high iron materials.", The 15th World Congress of Food Science and Technology , 22 - 26 สิงหาคม 2010, cape town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "The Development of Soy Milk Sandwich Spread", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) "Food, Health and Trade", 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, จ.เชียงราย
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "คุณสมบัติของเสาวรสและการผลิตแยมน้ำตาลต่ำและน้ำตาลสูงจากเสาวรส ", ICAAI2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Low-Sugar Lime juice flavored papaya jam ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition, 4 - 9 ตุลาคม 2009
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, exกฤษณะ เต็มตระกูล, "Use of Sunflower Meal in Dried Mixtures for Snack Production", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับโจ๊กธาตุเหล็กสูงจากการเสริมเฟอรัสซัลเฟต", Thailand Research Symposium 2010, 26 - 27 สิงหาคม 2010, เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การผลิตและคุณค่าทางอาหารของเนยจากเมล็ดทานตะวันผสมกับเมล็ดถั่วลิสง", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, exกฤษณะ เต็มตระกูล, "การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548, 9 พฤศจิกายน 2006, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400112]