Journal

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ISSN: 00280011)
43
2
47-61
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-