Search Result of "ไข่ขาว"

About 65 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนา ไข่ขาวบรรจุถุงพลาสติก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางวรินท์อร เพ็ญตระกูลชัย)

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ไส้กรอกไข่ขาวและกรรมวิธีการผลิต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เต้าหู้ไข่ขาวอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Development of healthy snack product from egg white) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการทำแห้งไข่ขาวผงแห้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พ.ฟาร์ม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

โปรตีนไข่ขาวผง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

แหล่งทุน:บริษัท เอ้กทาเลนท์ จำกัด (00446/62)

Img

งานวิจัย

การแปรรูปไข่ขาว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายนาวิน ซื่อสุทธจิต)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงเสริมไข่ขาวผงด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายพิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234