Search Result of "แคโรทีนอยด์"

About 93 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. อภิญญา วิสุทธิอมรกุล.

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345