Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

Expertise Cloud

AerationastaxanthinBacteriacalciumcarotenoidCarotenoidsCOCKLEcockle farmCrabDissolved Oxygen BudgetHydrogen sulfidemacroalgaemicrobiological processMilky bloodmoltingmolting cyclemud crabPacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)Perna viridisphototrophic purple non-sulfur bacteriaProteinRhodopseudomonas palustrisRhodopseudomonas sp.SalinityScylla serratashellThalassiosira sp.การลอกคราบความเค็มแคโรทีนอยแคลเซียมแคลเซี่ยมไคตินไคโตซานจุลินทรีย์ชาวประมงพื้นบ้าน ชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน การทำการประมง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสดินตะกอนดินตะกอน หอยแครง สารอนินทรีย์ตะกอนดินตัวดูดซับชีวภาพตัวดูดซับทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลน้ำหมึกน้ำหมึก ปลาหมึก เทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบคที่เรียสังเคราะห์แสงประจวบคีรีขันธ์ประมงประมง สุราษฏร์ธานี อ่าวบ้านดอน ประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่ง เครื่องมือประมง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคมประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ำปุ๋ยชีวภาพปูปูทะเลปูทะเล การลอกคราบ เอนไซม์ปูทะเล โรคปูทะเล อาการท้องแดง ปรสิต ปูทะเล (mud crab)ปูทะเล, เอนไซม์, การลอกคราบปูนิ่มปูป่นเปลือกปูเปลือกสัตว์ทะเลเปลือกหอยเปลือกหอย หอยแมลงภู่ เทคโนโลยีชีวภาพโปรตีนผลิตภัณฑ์จากทะเลผลิตภัณฑ์ประมงแพลงก์ตอนพืชฟีนอลออกซิเดสเม็ดเลือดแร่ธาตุฤดูกาลลิพิดเปอร์ออกซิเดส (lipid peroxidase)ลูกกุ้งวงจรการลอกคราบวงจรการลอกคราบ (molting cycle)สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)สารสีสารสีในแพลงค์ตอนพืชสารอินทรีย์สีย้อมสุราษฎร์ธานีหมึกหมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกสายเล็กหอยแครงหอยแครง หอยนางรม อุณหภูมิหอยแมลงภู่อวนจมปูอ่าวบ้านดอนอาหารเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแอสทราแซนทินแอสทาแซนทินแอสทาแซนทิน ความเค็ม แบคทีเรียไฮโดรเจนซัลไฟด์

Interest

สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)