Person Image

Administration

Education

  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจินตนา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจินตนา 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252554 ชื่อวิชา Aquatic Toxicology & Harzard Evaluation,9 ม.ค. 2017 - 25 ธ.ค. 2017