โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13

Publish Year International Journal 1
2017 exApinya Wisutiamonkul, exCharles Ampomah-Dwamena, exAndrew C. Allan, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, "Carotenoid accumulation in durian (Durio zibethinus) fruit is affected by ethylene via modulation of carotenoid pathway gene expression", Plant Physiology and Biochemistry , ปีที่ 115, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 308-319