Person Image

  Education

  • ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • บธ.บ. (การตลาต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ศ.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2559
  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  Macroeconomics Factorsmai Indexการกระจายรายได้การประเมินผลประกอบการการพยากรณ์การนำเข้าการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการพึ่งอุตสาหกรรมการวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์โอบล้อมข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ไก่ตะเภาทองอินทย์ไก่ตะเภาทองอินทรีย์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแคโรทีนอยด์ดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิตลาดยางพาราจีนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเทศบาลนครแหลมฉบังน้ำมันปาล์มแบบจำลองธุรกิจผลประกอบการทางธุรกิจยางพาราวิตามินอีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม สภาพตลาดวิตามินอีสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุสัญญาณเตือนภัยอุปสงค์ยางจีน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)