Person Image

  Education

  • ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • บธ.บ. (การตลาต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ศ.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2559
  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  application of Para rubber researchAutomatic vibrating bowl feederFeasibility studyInput-OutputMacroeconomics Factorsmai IndexNational rubber research strategyNet present valuePara rubberPara rubber industryPara rubber networkingpolicy developmentthe medical services industryการกระจายรายได้การใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การซื้อขายยางพาราการตัดสินใจซื้อการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์การประเมินผลประกอบการการพยากรณ์การนำเข้าการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนาเครือข่ายวิจัยยางพาราการพัฒนานโยบายการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการพึ่งอุตสาหกรรมการยกระดับรายได้การยางแห่งประเทศไทยการลู่เข้าหากันของรายได้การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์โอบล้อมข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างมูลค่าเพิ่มไก่ตะเภาทองอินทย์ไก่ตะเภาทองอินทรีย์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความเหลื่อมล้ำเครื่องลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติแคโรทีนอยด์งานวิจัยด้านยางพาราดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิตลาดกลางยางพาราตลาดยางพาราจีนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอทฤษฎีสะกิดเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับน้ำมันปาล์มแบบจำลองธุรกิจปัจจัยการผลิตและผลผลิตผลประกอบการทางธุรกิจผลลัพธ์ผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมทริกซ์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยางพารายางพารา ฟังก์ชันการผลิต ต้นทุนการเพาะปลูกยางพารา ผลผลิตยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติวิตามินอีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสภาพตลาดวิตามินอีสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุสัญญาณเตือนภัยสัดส่วนการกระจุกตัวอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์อุตสาหกรรมยางพาราอุปสงค์ยางจีน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 18403 ชั้น 4 อาคาร18
   • ห้อง 18405 ชั้น 4 อาคาร18

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก