ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน count data models#เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินและระหว่างประเทศa logit modelagricultural productivityAgricultural ProductsAir pollutionarbitrageBank Stock ReturnsChinacointegrationCompetitive Productsconsumer surpluscontingent valuationcropcryptocurrencyCultural Diversitydichotomous choiceduality production theoryDynamic conditional correlationGold futuresgold investmentHedonic pricing methodHome priceHome price: Air pollution: Map Ta PhutIJV PerformanceImportingInterest Rate RiskInternational Joint VenturesKhao Laem Ya-Mu Ko Samet National Parkland abandonmentLand useLeading IndicatorsMacroeconomics Factorsmai IndexMap Ta PhutMarketing Practicesmenetary variableModerating Role of Organisational Culturenegative binomialOil PriceOrganisational CommitmentPanel data modelPoissonpovertyprofit maximizationrate of return and riskrevealed preferencesSARIMAX Modelsmall farmingstock exchange of Thailandstock marketstock priceStock ReturnSupply ChainTCMTop Management TeamWillingness to pay . Contingent valuation . Cost-benefit analysis . Tobit model . Wastewater treatment plantWTPกระจายความเสี่ยงกระจำยควำมเสี่ยงกองทุนรวมดัชนีกองทุนเลียนแบบดัชนีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดเล็กการบริโภคข้าวการบริหารจัดการการประเมินผลการประเมินผลประกอบการการประเมินมูลค่าแหล่งนันทนาการการปรับตัวการเปิดเสรีทางการค้าการผลิตอ้อยเพื่อทดแทนข้าวการผลิตอาหารจากข้าวการพยากรณ์การนำเข้าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาระดับท้องถิ่นการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการพึ่งอุตสาหกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจบริการราคาน้ำมันศูนย์การค้าชุมชนเศรษฐศาสตร์การเงินสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตรำผลตอบแทนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Executives


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)