คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Air pollutionarbitrageBuddhist EconomicsBurmese migrantCambodian migrantChild laborcommunity enterpriseduality production theoryDynamic Conditional CorrelationDynamic optimizationEconometrics Gold futuresgold investmentGravity ModelHedonic Pricing methodInternational Migrationland abandonmentLand useLaotian migrantMathematical EconomicsMicroeconomic behaviorMicroeconomicspovertyprofit maximizationrate of return and riskRisk Managementsimulation modelingsocial enterpriseStock marketUtility functionกองทุนเลียนแบบดัชนีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางน้ำการปรับตัวการศึกษาความเป็นไปได้กำลังคนความไม่เสมอภาคทางเพศเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจบริการแบบจำลองคุณลักษณะราคาน้ำมันแรงงานแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าว;การย้ายถิ่น;การแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายโลจิสติกส์วิเคราะห์การลงทุนวิตามินอีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนศักยภาพท่องเที่ยวศูนย์การค้าชุมชนศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเศรษฐกิจสังคมย่านนวัตกรรมเศรษฐศาสคร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเศรษฐศาสตร์พัฒนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงานเกษตรเศรษฐศาสตร์แรงงานเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสตรีสภาพการจ้างงานสภาพตลาดวิตามินอีสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุสัดส่วนของอุปสงค์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชนต้นแบบหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแหลมฉบังองค์การแรงงานระหว่างประเทศอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตรำผลตอบแทนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารไทยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปทานแรงงานอุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุปสงค์แรงงาน

Executives


Department (คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 228 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 112 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 116 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)