คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Air pollutionAlcohol ConsumptionarbitrageBuddhist EconomicsChild laborCommunity EnterpriseCOVID-19duality production theoryDynamic Conditional CorrelationDynamic optimizationEconometrics EECGold futuresgold investmentGravity ModelHedonic Pricing methodInternational migrationLabor Mobility.land abandonmentLand useMathematical EconomicsMicroeconomic behaviorMicroeconomicspovertyprofit maximizationrate of return and riskRemittancesRisk Managementsimulation modelingSocial EnterpriseStock marketutility functionกองทุนเลียนแบบดัชนีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางน้ำการปรับตัวการศึกษาความเป็นไปได้กำลังคนกำลังคน แรงงาน สมรรถนะแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจการโทรคมนาคมกิจการเพื่อสังคมไก่ตะเภาทองอินทย์ไก่ตะเภาทองอินทรีย์ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนความไม่เสมอภาคทางเพศความยากจนความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความสามารถการแข่งขันความสูญเสียทางด้านอาหารความสูญเสียพืชอาหารความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคุณภาพชีวิตคุณภาพปัจจัยการผลิตคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวแคโรทีนอยด์โคนมโคเนื้อโครงการโครงสร้างตลาดโควิด-19ชนิดราคาเงินสดดัชนีความเปราะบางดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนผลกระทบภายนอกต้นทุนสุขภาวะตลาดกลางยางพาราตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเทศไทยตลาดแรงงานตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอทรัพยากรน้ำทฤษฎีสะกิดเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจบริการแบบจำลองคุณลักษณะราคาน้ำมันแรงงานศูนย์การค้าชุมชนเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุอัตราผลตอบแทนอัตราแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 322 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 143 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 179 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)