คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

5) providing rural education by used innovative tools and methods to the challenges posed by home-school distance. Beyond the formal educationa logit modelAir pollutionand Laotian migrantsand plan for smart city for disabilitiesarbitrageawarenessBuddhist economicsChild LaborCommunity EnterpriseConjoint Analysisconsumption stimulus measuresCOVID-19dichotomous choiceduality production theorydynamic conditional correlationDynamic optimizationEarly Warning SignalEconometrics EECenvironmentalexpenditure on risksGold futuresgold investmentGravity ModelHedonic pricing methodhousehold that is currently not poor but has high vulnerability to be poor in the futureIndustrial OrganizationInnovation Districtinter- national migrationInternational MigrationLabor Mobility.land abandonmentLand usemai IndexMarketing PracticesMathematical EconomicsMicroeconomic behaviorMicroeconomicsmyanmarnon-farm occupation of household headOil Pricepovertyprofit maximizationrate of return and riskRemittancesRisk ManagementSimulation modelingsocial enterpriseStock marketunemploymentUtility functionกองทุนเลียนแบบดัชนีกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการกระจายรายได้การตลาด กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางน้ำการปรับตัวการยางแห่งประเทศไทยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวและอ้อยการศึกษาความคุ้มค่าการศึกษาความเป็นไปได้กำลังคนไก่ตะเภาทองอินทย์ความเป็นเมืองความไม่เสมอภาคทางเพศความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความสามารถการแข่งขันความเหลื่อมล้ำเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลนครแหลมฉบังธัญพืชหุงสุกไวธุรกิจนวัตกรรมนิคมอุตสาหรกรรมมาบตาพุดบริการแบบจำลองคุณลักษณะเพศภาวะมลพิษระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยาราคาน้ำมันแรงงานศูนย์การค้าชุมชนเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุแหลมฉบังองค์การแรงงานระหว่างประเทศอัตราผลตอบแทนอัตราแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Executives


Department (คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 303 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 135 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 168 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)