ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Buddhist economicsChild laborChildren and youthsCommunity EnterpriseCOVID-19Dynamic optimizationEconometrics Gravity Modelgreater mekong sub regionHealth Problemshousehold head educationhousehold responseshousehold that is currently not poor but has high vulnerability to be poor in the futureIncome DistributionIndex fundInternational MigrationLabor Mobility.Mathematical Economicsmicroeconomic behaviorMicroeconomicsRemittancesRice Production ProcessRice Storage ManagementRisk Managementrisk severitysimulation modelingsocial enterprisespecify vulnerable group and identify the strategies that households use to address the exposure of risks of rural farm household in Northeastern and Northern of Thailand. This study is conducted in four provinces of Thailand: Northeastern region (Kalasin and Buri Ram province)Stock marketSustainable Developmenttangible asset valuethe first stage of the OLS reveals that 48% of the variation in log consumption (a measure of well-being) can be explained by the following factors: household size squarethe study suggests education on specific skill and employable education. theft of producer goodsThis research has the purpose to estimate vulnerability to povertytotal borrowingTourismTransportation Economicsunemployed family memberunemploymentUtility functionการท่องเที่ยวทางน้ำความไม่เสมอภาคทางเพศแบบจำลองคุณลักษณะแบบจำลองธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาปัญหาสุขภาวะจากมลพิษผลกระทบเครือข่ายผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติผลการเรียนรู้ของนักเรียนผลตอบแทน การศึกษา ทุนมนุษย์ ประเทศไทย ระดับปริญญาตรีผลผลิตยางพาราผลิตภาพการผลิตผู้หญิงเพศภาวะมลพิษระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยาเรืองพลังงานแสงอาทิตย์เรือพลังงานแสงอาทิตย์แรงงานแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ํามชาติ การย้ํายถิ่น ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง ความคุ้มค่ําในการย้ํายถิ่นแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าว;การย้ายถิ่น;การแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายโลจิสติกส์วิสาหกิจชุมชนศักยภาพท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะเศรษฐกิจสังคมย่านนวัตกรรมเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐศาสตร์การจัดการ(ธุรกิจ)เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผนเศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนาเศรษฐศาสตร์การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงานเกษตรเศรษฐศาสตร์แรงงานเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพการจ้างงานสัดส่วนของอุปสงค์สิ่งแวดล้อมหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแหลมฉบังองค์การแรงงานระหว่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตไทยอุตสาหกรรมอาหารไทยอุปทานแรงงานอุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์แรงงานเอเชีย

Executives


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 207 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 93 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 114 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)