Person Image

  Education

  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  A Feasibility StudyA Rubberwood Sawn Timber FactoryarbitrageAssembly Line ImprovementAutomatic Robot ArmAUTOMOTIVE PARTSBueng KanConcentrated LatexDecisionDerivative WarrantsEarly Warning SignalFeasibility StudyFuel Tank CapGold futuresgold investmentInvestmentInvestorLeading IndicatorsLong-Term Equity FundPROCESS IMPROVEMENTPut Warrantsrate of return and riskRice Mill FactoryStockกระจายความเสี่ยงกระถินยักษ์กล้องมองหลังติดรถยนต์กองทุนรวมดัชนีกองทุนเลียนแบบดัชนีกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการติดตั้งกังหันลมการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงการประเมินผลประกอบการการผลิตไฟฟ้าการลงทุนการลงทุนระบบแบตเตอรี่การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์โอบล้อมข้อมูลการศึกษาความคุ้มค่าการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ บาบัดน้าเสีย ก๊าซชีวภาพการศึกษาความเป็นไปได้ พันธสัญญา ฟาร์มเลี้ยงสุกรการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการหลอมความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ในการลงทุนความเป็นไปได้สร้างคลังสินค้าความร้อนความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเครื่องล้างเครื่องอัดอากาศจังหวัดชลบุรีชีวมวลซุปไก่สกัดเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิทองแดงแท่งยางปูพื้นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการขายผลตอบแทนจากการลงทุนผลประกอบการทางธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพลาไฟฟ้ายูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าระบบการผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตสายไฟโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโรงสีข้าวลดต้นทุนลานจอดรถบรรทุกวิเคราะห์การลงทุนศูนย์การค้าชุมชนศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินสกัดโลหะมีค่า ขยะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สถานอนุบาลผู้สูงอายุสายไฟสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)หุ้นสามัญออนเซ็นอัตราผลตอบแทน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การเงิน

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563 รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน
  • เม.ย. 2558 - เม.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)