ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB14
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย

LAB14

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์

Email: fecoscs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8048

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

Email: feconspp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-3852902

ผศ.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

Email: feconppt@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-2901

ผศ.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

Email: gradknt@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-352901

นายวรยศ ละม้ายศรี

Email: gradwrl@src.ku.ac.th

Phone Number: 038352901

ผศ.นรารัก บุญญานาม

Email: gradnrb@src.ku.ac.th

Phone Number: 038 352901-3

นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

Email: feconkkp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038354580-4#2688

ผศ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

Email: feconprt@src.ku.ac.th

Phone Number: 038352604

นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี

Email: feconast@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-352846 ต่อ 2654

นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี

Email: nuanphan.m@ku.ac.th

Phone Number: 038352902

นายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข

Email: feconmcl@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-2902

ผศ.เกวลิน มะลิ

Email: srckwl@ku.ac.th

Phone Number: 038352902

นายเอกภัทร ลักษณะคำ

Email: feconakl@src.ku.ac.th

Phone Number: 038352903

นางสาววรานันท์ ตันติเวทย์

Email: feconwrt@src.ku.ac.th

 

นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ

Email: feconctn@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-352-902 #664210

ผศ.กนกพร เพียรประเสริฐ

Email: feconknp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-352901-3

ผศ.ชิราภรณ์ วงศ์แสน

Email: feconcrw@src.ku.ac.th

Phone Number: 038352902

นางสาวสุนิดา พิริยะภาดา

Email: feconsnp@src.ku.ac.th

 

ผศ.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง

Email: feconwpa@src.ku.ac.th

 

รศ.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

Email: fecontws@src.ku.ac.th

Phone Number: 086 456 2950

นางสาวภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล

Phone Number: 038-352902 ต่อ 2685

 

นายกุศล เลี้ยวสกุล

Email: feconksl@src.ku.ac.th

 

นายโกสน แซ่จอง

 

 

นายภานุพงษ์ สุขเกิด

Phone Number: 038-352902 ต่อ 2685