ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 2
2021 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FACTORS IN CULTURE MEDIA AFFECTING THE GROWTH, AND PIGMENT CONTENTS OF ALGA TRENTEPOHLIA MONILIA", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 2443-2458
2020 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Factors Affecting the Diversity and Photosynthetic Pigments of Trentepohlia Species in Northern Thailand's Chiang Dao Wildlife Sanctuary", Acta Societatis Botanicorum Poloniae, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1-24
Publish Year National Conference 2
2019 exสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia และการสะสมรงควัตถุในชนิดเด่นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จงหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาตื ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงของสาหร่ายสีเขียวบนบก Trentepohlia monilia จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย