Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D.(Docter of Philoscphy in Agricultural), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2552

  Expertise Cloud

  bioactive compoundBioherbicidecell viabilityCyanobacteriaCyperaceaeDisinfectiondiversityEasternenriched seawater mediumFlora of ThailandFragaria ananassagiant mimosa (Mimosa pigra L.)growth and developmentHabitat TypeHaldina cordifoliaHaldina cordifolia extracts็HapalosiphonHapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet.Hapalosiphon spHapalosiphon sp.In vitroIsoscopoletinlipid peroxidationmicropropagationMimosa pigramode of actionsNADSDHperoxidationPhytochemistry, antifungalPlant Tissue CuldureProgram cell deathreactive oxygen speciesrice strawrice straw extractssalt tolerant legumesalt tolerant selectionSeed germinationseedling growthSphagnumsplicingstonewortStress Physiologysubaerial green algaesugar and hormonal treatments taxonomyTopographytotal carotenoid contentUmbelliferonevetiverwater bloomWeed controlกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชกลไกการทำลายกล้วยไม้การเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชความหลากหลายไทโรซีนไคเนสบึงบอระเพ็ดป่าเต็งรังโปรติโอมิกส์ผงทิวมะพร้าวผลผลิตทางการเกษตรแฝกแฝก In vitro cultureพฤกษเคมีพฤกษเคมี, ยับยั้งเชื้อราพฤกษเคมี, ยับยั้งเชื้อรา, ผลผลพัฒนาการพืชป่าหายากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพลงค์ตอนฟางข้าวภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือขมวลชีวภาพมันสำปะหลังไมยราบยักษ์รีเวิร์สทรานคริปต์เตสรีเวิร์สทรานส์คริปเทสฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวัสดุปลูกสกุล Charaสแฟกนั่มมอสส์สรีรวิทยาความเครียดของพืชสะบ้ามอญสัณฐานวิทยาสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารบริสุทธิ์สารยับยั้งเชื้อราสารสกัดหยาบสารอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายไฟสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีเขียว Trentepohliaสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอนุมูลอิสระเอชไอวี-อินติเกรสเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ

  Interest

  สรีรวิทยาความเครียดของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, Stress Physiology, Plant Tissue Culdure

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2561 - พ.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิตและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sensitivity and physiological responses of Eleusine indica and Digitaria adscendens to herbicide quinclorac and 2,4-DSunohara Y., Shirai S., Wongkantrakorn N., Matsumoto H.2010Environmental and Experimental Botany
  68(2),pp. 157-164
  27
  2Mechanism of growth amelioration of NaCl-stressed rice (Oryza sativa L.) by δ-aminolevulinic acidWongkantrakorn N., Sunohara Y., Matsumoto H.2009Journal of Pesticide Science
  34(2),pp. 89-95
  14
  3Phytotoxic effect of Haldina cordifolia on germination, seedling growth and root cell viability of weeds and crop plantsSuksungworn R., Sanevas N., Wongkantrakorn N., Fangern N., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2016NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences
  78,pp. 175-181
  11
  4Coumarins from Haldina cordifolia lead to programmed cell death in giant mimosa: Potential bio-herbicidesSuksungworn R., Srisombat N., Bapia S., Soun-Udom M., Sanevas N., Wongkantrakorn N., Kermanee P., Vajrodaya S., Duangsrisai S.2017Pakistan Journal of Botany
  49(3),pp. 1173-1183
  4
  5The level of mRNA NAD-SDH is regulated through RNA splicing by sugars and phytohormonesWongkantrakorn N., Duangsrisai S.2015Russian Journal of Plant Physiology
  62(2),pp. 279-282
  0
  6Isolation of stigmasterol from Kra Don (Careya arborea Roxb.) and bioactivities of its crude extracts against free radicals and human immunodeficiency virusBapia S., Srisombata N., Ratanabunyong S., Choowongkomon K., Vajrodaya S., Wongkantrakorn N., Duangsrisai S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 33-42
  0
  7Factors in culture media affecting the growth, and pigment contents of alga trentepohlia moniliaSaraphol S., Vajrodaya S., Wongkantrakorn N., Sanevas N.2021Applied Ecology and Environmental Research
  19(3),pp. 2443-2458
  0
  8The genus Phyllocyclus (Gentianaceae) in ThailandSisakhon K., Chayamarit K., Wongkantrakorn N., Middleton D.J., Kiewbang W., Salee W., Vajrodaya S.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49,pp. 173-177
  0