Search Result of "Sphagnum"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:มอสส์สกุลข้าวตอกฤๅษี (Sphagnum L.) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย

Img

ที่มา:6th Botanical Conference of Thailand

หัวเรื่อง:มอสส์สกุลข้าวตอกฤาษี (Sphagnum) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในบ็อกของข้าวตอกฤาษีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img
Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาความเครียดของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, Stress Physiology, Plant Tissue Culdure

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:algae, cyanobacteria, pigments

Resume