Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D.(Docter of Philoscphy in Agricultural), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 4 2 0
  2019 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2018 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2018 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
  2016 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาค และสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 13 14 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 วัสดุปลูกแบบผสมผสานจากสแฟกนั่มมอสส์ของไทยสำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในระยะออกขวด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงทิวมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสะบ้ามอญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การทดสอบการออกฤทธิ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและโปรตีนของไมยราบยักษ์หลังจากได้รับสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากขว้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การค้นหาพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Rubiaceae ที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและต้านไวรัสเอชไอวีในป่าเต็งรังเขตจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 พฤกษเคมีเปรียบเทียบ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และกลไกการออกฤทธิ์ของขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) เพื่อใช้ในการควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2014 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและขยายพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ทนเค็มบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกลุ่มสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2013 การค้นหาพืชที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในป่าเต็งรังเขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2013 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2012 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2011 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0