Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D.(Docter of Philoscphy in Agricultural), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2552

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณรงค์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณรงค์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 37
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,5 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,30 ก.ค. 2007 - 30 ก.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,5 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,30 ก.ค. 2007 - 30 ก.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401496 ชื่อวิชา Selected Topics in Botany,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,25 ม.ค. 2010 - 25 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401496 ชื่อวิชา Selected Topics in Botany,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,25 ม.ค. 2010 - 25 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,25 ม.ค. 2010 - 25 ม.ค. 2010
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401491 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,30 ม.ค. 2014 - 30 ม.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,9 ธ.ค. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,18 พ.ย. 2013 - 18 พ.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,10 ก.พ. 2014 - 10 ก.พ. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การรู้จำสาหร่ายขนาดเล็กอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,1 ก.ค. 2013 - 5 ก.ค. 2013
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)