Search Result of "คุณสมบัติทางกายภาพ"

About 176 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์นมลูกหม่อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456789