คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์นมลูกหม่อน

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

  • inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, inนางสาวนิภาพร เมษา, "Physical and chemical properties of mulberry milk product", Mae Fah Luang University International Conference 2012 on the " Future Challenges Towards ASEAN Integration " (MFUIC2012) , 29 November to 1 December 2012, Chiangrai, Thailand., 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เมือง เชียงราย ประเทศไทย