คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบระเหิด