ผลของสารเดิมชนิดแร่ (Phyllosilicate) ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุคอมพอลิสิตย่อยสลายได้ของพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสตาร์ช

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of phyllosilicate on the physical properties of polylactic acid and thermoplastic starch composite ", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย