การวิจัยระยะที่สอง: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพภายใต้พยาธิสภาพในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองของสารชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติแคลเซียมฟอสเฟตที่ได้จากการปรับปรุงคุณสมบัติกับพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับเป็นชีววัสดุโครงร่างประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อทดแทนกระดูก