โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2008

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 6 8 3 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2008 การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2008 การใช้เหง้ามันเพื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ด Lentinus polychrous Lev. เพื่อผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในการย่อยสลายสีย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรา Lentinus polychrous Lev. ที่ผ่านการทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 9 0 0
2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสับปะรดเคลือบช็อกโกแลตเสริมโปรไบโอติกอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2008 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดกิ่งสบู่ดำด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน Bacillus thuringiensis แยกได้ในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูในกลุ่มด้วง และแมลงวัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สารสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักเหมียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การเตรียมและสมบัติของอนุภาคที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตรจากแป้งข้าวเหนียว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 1 3 1 0
2008 การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำตาลจากอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเชื้อ Aspergillus niger ในระบบการหมักแบบ solid state ด้วยของเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกลิ่นดอกทุเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้โปตัสเซียมซอร์เบทและน้ำส้มควันไม้ป้องกันการเจริญของเชื้อราบนชิ้นไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตครีมนวดผสมน้ำมันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตขนไก่ป่นต้นทุนต่ำโดยการใช้เอนไซม์เคอราติเนสจากเชื้อเดี่ยว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากลำต้นสับปะรด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลินจากมูลไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0