โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2005

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 4 0 0
2005 การผลิตไบโอดีเซลจากอัลคิลเอสเทอร์จากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันพืชเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องด้วยวิธีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 3 0 0
2005 การพัฒนากระบวนการผลิตขนไก่ป่นด้วยวิธีทางเอนไซม์ร่วมกับการใช้ความร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การพัฒนากระบวนการทำแห้งและประเมินอายุการเก็บรักษาเม็ดเชื้อ Lactobacilluse reutieri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 Development of Biological Probes to Assure traceability of Tropical products : Application to the Fresh Water Fish from Thailand. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การเพิ่มปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายสั้นในน้ำมันlสบู่ดำดิบด้วยเอนไซม์ไลเปสสำหรับไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 1 0 0
2005 โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0