โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2013

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

6

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของสารประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 2 11 0 0
2013 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2013 การศึกษาความคงตัวของกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2013 การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุดโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพราโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การเสิรมโปรตีนในเบียร์ข้าวจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตไวน์ลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การผลิต การทำให้บริสุทธิ์บางส่วน และคุณสมบัติของไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายของแป้งในเนื้อไม้และเปลือกของต้นยางต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเม็ดสีธรรมชาติจากเปลือกเงาะและเปลือกแก้วมังกรสำหรับพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 การลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโดยใช้ยีสต์ทนกรดที่คัดแยกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์ด้วยพรีไบโอติกร่วมกับอัลจิเนตในเครื่องดื่มสมุนไพรไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษากิจกรรมของ Limiting enzymes ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแป้งต่อการผลิตน้ำยางระหว่างต้นพันธุ์ RRIM600 และ GT1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเกิดกรดอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 4 7 0
2013 สำนักประสานงานชุดโครงการ"อ้อยและน้ำตาล วช.-สกว." หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การควบคุมพอลิแซคคาไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การลดการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในการกระบวนการผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การผลิตข้าวสามกษัตริย์ไฟเบอร์ในถุง Retort pouch หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 7 0
2013 การจัดการและประเมินการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายโดยการลดและทำลายเดกซ์แทรนปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ภายใต้แผนงานวิจัย การควบคุมพอลิแซคคาไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0