การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดกิ่งสบู่ดำด้วยไอน้ำ

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำโดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำ โดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย