โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2022

50

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 1 0 0 0
2022 การศึกษาผลของการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารวิทีซินและไอโซวิทีซินจากเปลือกถั่วเขียวในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการออกฤทธิ์การต้านน้ำตาลในเลือดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และผลต่อองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มทางชีววิทยาระบบบูรณาการเพื่อศึกษาเครือข่ายเมแทบอลิกของไมโครไบโอมในลำไส้คนไทยกับองค์ประกอบอาหารเชิงหน้าที่ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การเพิ่มมูลค่าชานอ้อยเพื่อการผลิตไมโครไฟบริลเลเท็ดเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้ในโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแบคทีเรียแลกติก Lactococcus lactis ที่ผลิตไนซินเพื่อใช้เป็นแบคทีเรียเจ้าบ้านผลิตโปรตีนลูกผสมที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นโรงงานเซลล์(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่จากผลไม้ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อควบคุมระดับแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ไร้แอลกอฮอล์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และความสัมพันธ์กับโรคอ้วนโดยพรีโอติกส์และโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพเชิงเมตาบอลิกและภาวะการอักเสบ เและจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ใหญ่ ไทยที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์เพื่อการปรับเปลี่ยนสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของสารสกัดตรีผลาต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเชื้อจุลชีพในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 อิทธิพลของการประยุกต์ใช้พรีไบโอติกส์จากสารสกัดผำต่อการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์ สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแบบจำลองเมแทบอลิกระดับจีโนมเพื่อเพิ่มการผลิตชีวมวลของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การทดสอบคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติกของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและการหมักชีวมวลความเข้มข้นสูงของ Lactibacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 1 0 0
2022 แผนงานการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 กระบวนการทำแมนโนโอลิโกแซ็คคาไรด์จากกากเนื้อมะพร้าวให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนารูปแบบการผลิตไซเลจสมบูรณ์รูปเป็นอาหารโคเนื้อ โดยเทคโนโลยีหัวเชื้อเพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสารชีวภาพมูลค่าสูงจากชานอ้อยเพื่อการแข่งขันได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การผลิตชุดตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจล้มเหลวและพร่องวิตามินดีเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0