โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2021

43

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

13

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 3 0 0
2021 กระบวนการต้นแบบการผลิตพรีไบโอติกด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2021 โครงการการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสจากน้ำตาลฟรุกโทสด้วยการใช้เอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) และ D-tagatose-3-epimerase (DTEase) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2021 การพัฒนาเครื่องดื่มธัญพืชผงสำเร็จรูปเสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่มีสมบัติลดคอเลสเตอรอลโดยใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการหาสภาวะที่ดีที่สุดของการปรับสภาพสองขั้นตอนด้วยวิธีทางกายภาพและทางชีวภาพสำหรับการผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากใบอ้อย (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 โครงการการประเมินและดัดแปรผลผลิตและผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายและการดื้อยาของเชื้อซาลโมเนล่าในฟาร์มไก่เนื้อและการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้แบคทีเรียเฟจสำหรับควบคุมเชื้อซาลโมเนล่า หัวหน้าโครงการย่อย เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2021 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้แบคทีเรียเฟจสำหรับควบคุมเชื้อ Salmonella หัวหน้าโครงการย่อย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2021 ผลของสารสกัดไลโปเพปไทด์จากแบคทีเรียแบซิลลัส ซับทิลิสต่อการเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันพืชในกล้ายางพาราที่เกิดโรคใบร่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์ D-psicose-3-epimerase จาก Agrobacterium tumefaciens str. C58 ที่ผลิตโดย Escherichia coli หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0