โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2014

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

10

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 12 10 3 0
2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจาก Thermobifida fusca PA1-1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การศึกษาระบบจุลินทรีย์ด้วยระบบทางเดินอาหารจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสกัดและใช้ประโยชน์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการประยุกต์ในทางการเตรียมยาแขวนตะกอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การเตรียมและการประเมินแบคทีเรียลเซลลูโลสที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ผลของน้ำมันกะเพราต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 4 0 0
2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 2 0
2014 อิทธิพลของเรซิน แทกคิไฟเออร์ต่อสมบัติของน้ำยางธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมกาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 0 0 0
2014 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การกำจัดสีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใช้เทคนิคการตรึงเซลราไวท์รอลแบบลูกผสม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวางแผนกรอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การยับยั้ง Salmonella Ententidis โดยเชื้อ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อควบคุมคุณภาพไซเลจในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0