การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส

Publish Year International Journal 6
2017 exSiwaporn Wannawilai, exWen-Chien Lee, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Furfural and glucose can enhance conversion of xylose to xylitol by Candida magnoliae TISTR 5663", Journal of Biotechnology, ปีที่ 241, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 147-157
2017 exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "A model of furfural-inhibited growth and xylitol production by Candida magnoliae TISTR 5663", Food Bioprod. Process., ปีที่ 105, ฉบับที่ -, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 129-140
2015 exSiwaporn Wannawilai, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Benzoate-induced stress enhances xylitol yield in aerobic fed-batch culture of Candida mogii TISTR 5892", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 194, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 58-66
2015 exWorasit Tochampa, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHuub H. C. Bakker, exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, "Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1992-2000
2015 exSiwaporn Wannawilai, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Economical Production of Xylitol from Candida magnoliae TISTR 5663 Using Sugarcane Bagasse Hydrolysate", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, มกราคม - สิงหาคม 2015, หน้า 583-596
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exBen Kop, exWorasit Tochampa, exSiwaporn Wannawilai, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWen-Chien Lee, "Sodium benzoate stimulates xylitol production by Candida mogii", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 734-743
Publish Year International Conference 4
2016 exSiwaporn Wannawilai, exWen-Chien Lee, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of NaOH and Ca(OH)2 on neutralization of non detoxified Napier grass hydrolysate for xylitol fermentation", The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Natural Resources & Bio-based Innovative Products (TSB2016). , 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exOscar Andr?s Prado-Rubio, exH?ctor Hern?ndez-Escoto, exDivanery Rodriguez- Gomez, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exRicardo Morales-Rodriguez, "Enhancing xylitol bio-production by an optimal feeding policy during fed-batch operation", The 12th International Symposium on Process Systems Engineering and 25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2015, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2013 exChatsa-nga, P., exS. Wannawilai , inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Sodium benzoate and furfural affecting on xylitol production by Candida magnoliae TISTR 5663", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (MicrobialTech 2013)., 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSiwaporn Wannawilai, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Economical xylitol production from sugarcane bagasse hydrolysate using Candida magnoliae TISTR 5663", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย