โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2006

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 1 10 1 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของโปรไบโอติก กลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บเกี่ยวรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเพิ่มปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอไซม์ไลเปสสหรับไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 สารสกัดจากดาวเรืองด้วยเอนไซม์และการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากลำไส้ไก่สำหรับการป้อนให้ไก่เพียงครั้งเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การทำไมดครเอนแคปซูเลชันแลคติดแอสิดแบคทีเรียที่เป็นโพรไบโอติกด้วยแคลเซียมแอลจิเนทเพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 17 4 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 3 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 1 0
2006 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผลึกน้ำตาลเกาะไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การใช้เชื้อโปรไบโอติกและผลของเชื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การสกัดสารออกฤทธิ์จากสบู่ดำและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2006 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 2 21 1 0
2006 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอ็มไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา โดยวิธีใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำรวมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์ อะไมเลส จากเชื้อ Aspergillus awamori โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 14 0 0
2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 1 0
2006 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตและการปรับปรุงคุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2006 การศึกษาความเป็นโปรไบโอติกของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียลักษณะ %G+C สูงเพื่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันในไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การเพิ่มมูลค่าไขมันในน้ำเสียจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในน้ำกะทิ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0