ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp.

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWilasinee Inrung, "Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivities", Journal of Biological Research (Italy), ปีที่ 92, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, หน้า 95-100
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganic", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2017, หน้า 152-158
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนางสาววิลาสินี อินรุ่ง, "Screening of Medium Composition for Biomass Production from Ankistrodesmus sp. using Plackett-Burman Design", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exWilasinee Inrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Formulation of Lipid Production Medium for Microalgal Cultivation", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017), 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "Influence of sodium acetate on astaxanthin production by Haematococcus pluvialis", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016), 18 - 21 กันยายน 2016, Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวพิชญา สอนจันทร์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "การผลิตแอสตาแซนธินจากสาหร่าย Haematococcus lacustris โดยใช้อาหารเพาะเลี้ยงแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 25 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, "กรรมวิธีการผลิตชีวมวลและแอสตาแซนธินสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exนางสาวศิรินภา บุญปก, "กรรมวิธีการสกัดแอสตาแซนธินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส", Kasetsart University, 2021