โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2015

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

17

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 2 0
2015 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
2015 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 14 10 25 0
2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 4 0
2015 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 6 0
2015 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 3 0
2015 ผลของความร้อน ความเป็นกรดด่าง และสภาวะทางเดินอาหารจำลองต่อความคงตัวของกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
2015 การใช้ประโยชน์จากกากอ้อยสำหรับผลิตฟิล์มนำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 7 3 0 0
2015 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขึดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 the Researcher Links Workshop ‘Internationalisation of Higher Education: Developing values-based inter-cultural research approaches’ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2015 โครงการการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านข้าวและด้านหม่อนไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การผลิตไบโอเอทานอล เฟอร์ฟูรอล และแอนตี้ออกซิแดนต์จากลำต้นปาล์มน้ำมันในแนวคิดแบบไบโอรีไฟน์เนอรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การประเมินความสามารถของโพรไบโอติกต่อการกำจัด vancomycin-resistant enterococci และผลต่อจุลินทรีย์ในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยใช้ชานอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอนและสารเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากเนื้อมะพร้าวด้วยเอนไซม์แมนนาเนสและยีสต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การใช้คลื่นเหนือเสียงช่วยสกัดสารต้านอนุมลูอสิระและสารต้านจุลินทรีย์จาก ชานอ้อยที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของน้ำเชื่อมจากหัวแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการผลิต BHP Liquid ด้วยเอนไซม์ Alcalase และ Flavoruzyme หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาหาวัสดุทดแทนในกระบวนการการผลิตของทานเล่นสุนัข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0