โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์

Publish Year International Journal 3
2017 exMonchai Dejsungkranont, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Simultaneous production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by photoautotrophic cultures of Arthrospira platensis", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2709-2718
2017 exMonchai Dejsungkranont, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by Arthrospira sp.", Bioprocess and Biosystems Engineering, ปีที่ 40, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1173-1188
2017 exMonchai Dejsungkranont, exHo-Hsien Chen, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Enhancement of antioxidant activity of C–phycocyanin of Spirulina powder treated with supercritical fluid carbon dioxide", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 347-354
Publish Year International Conference 2
2016 exSiwaporn Wannawilai, exWen-Chien Lee, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The combined effect of furfural and glucose on an improvement of xylitol production", The 2016 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering. June 24–25, 2016. National Central University, Taoyuan, Taiwan (http://www.best.org.tw/web/conference/detail.php?scid=6&sid=6), 24 - 25 มิถุนายน 2016, Taoyuan ไต้หวัน
2016 exMonchai Dejsungkranont, exHo–Hsien Chen, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of color, biochemical composition and pigment content of Arthrospira maxima powder before and after supercritical fluid CO2 extraction at two processing temperatures.", The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Natural Resources & Bio-based Innovative Products (TSB2016)., 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 4
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมณชัย เดชสังกราน, "กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตซี–ไฟโคไซยานิน", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมณชัย เดชสังกรานนท์, "กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตพอลิเมอร์นอกเซลล์ที่มีฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันสูง", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการพรีทรีตเม้นต์เซลล์สาหร่ายเปียกโดยวิธีโอมห์มิก", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, exดารารัตน์ มงคลการ, "กรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินจากแป้งบัวหิมะ", Kasetsart University, 2020