Petty Patent

Article
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตพอลิเมอร์นอกเซลล์ที่มีฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันสูง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
18787
Class
ชาติ
Grant Date
29 พฤศจิกายน 2021
Related Link
-