Petty Patent

Article
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตพอลิเมอร์นอกเซลล์ที่มีฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันสูง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
1703000459
Class
ชาติ
Grant Date
17 มีนาคม 2017
Related Link
-