การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก

Publish Year International Journal 5
2018 exNuttawut KONGKLOM, ex Chaniga Chuensangjun, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Improved keeping quality of Dendrobium "Bom" orchids using nutrients entrapped in a biodegradable hydrogel", Scientia Horticulturae (Sci. Hort.), ปีที่ 234, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 184-192
2018 exCao, MF, exFeng, J, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSong, CJ, exChisti, Y, "Genetic and metabolic engineering for microbial production of poly-gamma-glutamic acid", BIOTECHNOLOGY ADVANCES, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5, กันยายน 2018, หน้า 1424-1433
2017 exNuttawut KONGKLOM, exZhongping Shi, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Enhanced Production of Poly-gamma-glutamic Acid by Bacillus licheniformis TISTR 1010 with Environmental Controls", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 182, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 990-999
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exCao, M., exKongklom, N., exChuensangjun, C., exShi, Z., exChisti, Y., "Microbial production of poly-gamma-glutamic acid", World Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017
2015 exNuttawut KONGKLOM, exHongzhen Luo, exZhongping Shi, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of poly-gamma-glutamic acid by glutamic acid-independent Bacillus licheniformis TISTR 1010 using different feeding strategies", BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL , ปีที่ 100, ฉบับที่ -, สิงหาคม - เมษายน 2015, หน้า 67-75
Publish Year International Trademark 3
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, exเมธาวี ชินตระกูล, "กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลผสมระหว่างพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิด (Poly-Y-glutamic acid)และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol)โดยวิธีการฉายรังสีแกมมา", Kasetsart University, 2021
2018 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, exเมธาวี ชินตระกูล, "กรรมวิธีการผลิตพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิดจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโดยใช้กากผงชูรส (อาม-อามิ)", Kasetsart University, 2018
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, "กรรมวิธีการผลิตพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิดจากแบคทีเรีย ด้วยการควบคุมการเติมแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน และควบคุมอากาศในกระบวนการหมัก", Kasetsart University, 2015