โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2017

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตวิสกี้ข้าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 11 7 2 0
2017 มิรินจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 1 0
2017 สารต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดหัวกลอย (Plant fungicide from Dioscorea hispida sp. Tuber Extract) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ไคโตซาน-พีแอลเอ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 1 0
2017 การผลิตสารแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2017 การศึกษาสูตรสารห่อหุ้มที่เหมาะสมโดยการใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของโปรไบโอติกจากการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาการผลิตและกิจกรรมการยับยั้งของแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากเชื้อ Lactococcus lactis KA-FF 1-4 เมื่อเสริมด้วยสารประกอบโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาวะจำลองระบบลำไส้ของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดของเมล็ดงอกและต้นอ่อนของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมด้วยในการสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเตรียมโครงร่างเลี้ยงเซลล์จากแบคทีเรียลเซลลูโลส-ไฮดรอกซีแอปาไทต์ร่วมกับอนุภาคนาโนแมกนีไทต์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะกับผนังลำไส้และปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สมรรถนะวิจัยเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงกลิ่นหอมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในไวน์มัลเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงเส้นใยและการสร้างสาร Grifolan จากเห็ดไมตาเกะ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 เครื่องดื่มข้าวหมากเสริมโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 4 2 1 0
2017 การพัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติกผงจากข้าวมอลท์ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2017 การเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการทำแห้งเอนไซม์เคราติเนสด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยในระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มเปล่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 1 0
2017 การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษากระบวนการผลิตเอนไซม์เบต้าไซโลซิเดสโดยใช้ชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กรรมวิธีการแปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจสอบโรคกรีนนิ่งของต้นส้มในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติกต่อการเจริญเติบโตของหมู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติคต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในอุจจาระหมู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0