โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2016

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

13

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 2 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 15 9 2 0
2016 การพัฒนาระบบการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 1 0
2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของสารพรีไบโอติกส์ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวโดยการทำงานของเอนไซม์ลูกผสมแมนนาเนส KMAN-3 ต่อการยึดเกาะและการเจริญของเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยกรดแอล-แอสคอร์บิก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อผลิตสารพรีไบโอติกแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โดย Acinetobacter sp. ST1-1 สำหรับอาหารเสริมของสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การศึกษาคุณสมบัติเกาะติดของ Lactobacillus plantarum กับเซลล์ Caco-2 ของมนุษย์ของและผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพรีทรีตเม้นต์สาหร่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไขมันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2016 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ “ทีเอบราวนิน” จากใบชาด้วยการหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 1 0
2016 การคัดเลือกเชื้อยีสต์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการผลิตเบียร์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเสริม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 17 3 0 0
2016 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการประสิทธิภาพและราคาของน้ำอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้ในการเตรียมพรีไบโอติกจากการเนื้อมะพร้าวและการทดสอบค่าความเป็นพิษของพรีไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ปฏิกิริยาที่ส่งผลให้เกิดการเผาไหม็ของโมลาสที่เก็บในถัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง: การพัฒนาโครงสร้างองค์กรวิจัยและแนวทางของงานวิจัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษารูปแบบเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีของระบบ granular activatied carbon (GAC) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 4 0 0 0
2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตไซลิทอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ผลของการทำแห้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี spray dry และ freeze dry ต่อการอยู่รอดของเชื้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 11 2 0 0
2016 คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของลิกนินจากลำต้นปาลม์น้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำและการกำจัดลิกนินเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0