โครงการพัฒนาหาวัสดุทดแทนในกระบวนการการผลิตของทานเล่นสุนัข